<<
>>

Пухлини нирок

У структурі онкологічних захворювань пухлини нирок займають менше ніж 5%. Здебільшого це злоякісні пухлини, доброякісні пух­лини трапляються рідко. Розрізняють пухлини ниркової паренхіми і ниркової миски.

У нирковій паренхімі трапляються такі злоякісні пухлини, як аденокарцинома, саркома, злоякісна пухлина Вільмса. У нирковій

мисці — папілярний рак, плоскоклітинний рак, саркома. Близько

50% хворих на рак нирки потрапляють у стаціонар на ІІІ — IV стадіях захворювання (Б. Т. Матвєєв, 1993 р.).

Така пізня госпіталізація значної частини хворих пов'язана з до­волі частими помилками, допущеними з вини медичних працівни­ків на різних етапах проходження хворого.

Характерно, що помилки виникають не стільки через низьку кваліфікованість лікарів, як через клінічний перебіг захворювання.

Особливістю онкологічних процесів у нирці є відносність понят­тя „ранні” і „пізні” прояви хвороби. Річ у тому, що, здавалось би, „ранні” симптоми можуть спостерігатись у хворих із задавненим пухлинним процесом, у той же час так звані „пізні” симптоми мо­жуть мати місце при невеликій пухлині нирок.

Згідно з даними інституту ім. А. П. Герцена, 5% хворих із пух­линами нирок виявлено випадково при обстеженні хворих перед поїздкою в санаторій чи будинки відпочинку, у близько третини діагноз був поставлений при появі віддалених метастазів.

В. У. Чиссов і О. Х. Трахтенберг у своєму керівництві щодо лікар­ських помилок в онкології відрізняють:

• організаційні помилки;

• діагностичні помилки;

• лікувально-тактичні помилки;

• лікувально-методичні помилки;

• деонтологічні помилки.

Як приклад організаційної і діагностичної помилки, наводимо наше спостереження.

Спостереження 57. Хворому проведено ТУР-біопсію сечового міхура з приводу уротеліальної пухлини G2 тричі (2008—2009 рр.). Вступив у клініку з гематурією, виснажений, ослаблений.

Анорексія. Втрата ваги. При обстеженні виявлено уротеліальну пухлину миски лівої нирки з поширенням на сечовід, множинними ураженнями сечового міхура, збільшенням регіонарних лімфовузлів (параор- тальних). 2010 рік — цистектомія, лівобічна нефруретеректомія, розширена лімфаденектомія, правобічна уретерокутанеостомія. 2012 рік — стріктура сечоводу, хронічний пієлонефрит, повторна операція — реконструкція стоми.

Висновок. Рецидивуючий рак сечового міхура потребує обо­в'язкового обстеження на предмет первинного ураження миски з поширенням пухлини на сечовий міхур.

Ці помилки можуть виникати в медиків на різних етапах про­ходження хворих: при обстеженні на рівні ФАПу або в дільничного чи сімейного лікаря, при обстеженні урологом або хірургом на рів­ні районної лікарні, урологічних і хірургічних відділень обласних лікарень і клінік, а також спеціалізованих онкоурологічних стаціо­нарів.

Кожен із названих етапів проходження онкоурологічних хворих має свої особливості в комплектації кадрів, забезпеченні відповід­ного інструментарію і апаратури для спеціального обстеження і, відповідно, свої завдання і обов'язки, які регламентовані чинними положеннями та інструкціями.

Доля онкологічного хворого значною мірою залежить не тільки від онкохірурга, а й від кваліфікованості онкологічної настороже­ності лікарів загальної медичної мережі.

Організаційні помилки можуть здійснюватись у процесі актив­ного виявлення хворих, під час первинної діагностики, в органі­

зації спеціалізованої лікувальної допомоги (розміщення онкохі- рургічних стаціонарів не в онкологічних, а в загальних лікарняних установах), а також в організації післяопераційного моніторингу та медичної реабілітації хворих після лікування пухлин нирок.

Що стосується діагностичних помилок, то прийнято розрізняти: повністю помилковий діагноз, частково помилковий діагноз, не­повний діагноз.

При здійсненні лікувальних заходів можливі помилки при пла­нуванні лікування, можливе хибне проведення неправильного або недостатнього лікування.

Можливі і хибні дії при виборі методів лікування (хірургічного, променевого, медикаментозного).

Для попередження таких помилок чинні інструкції вимагають при плануванні лікування онкологічного хворого присутності трьох фахівців — хірурга (уролога), радіотерапевта і онкотерапевта (хі- міотерапевта).

Як і при всіх пухлинних захворюваннях, тривалість діагнос­тичного процесу має принципове значення. Як свідчать дані зві­тів онкоустанов, правильний діагноз протягом перших трьох мі­сяців від початку захворювання ставлять приблизно в половини хворих, а рівень понад 80% установлення діагнозу розглядаєть­ся тільки в кінці року обстеження і спостереження пацієнтів. Це явно довго. Протягом цього часу хворих хибно лікують з приводу різних, часом дуже віддалених захворювань, таких як радикуліт, плексит, міжреберна невралгія, нефрит, цистит і ряд інших пато­логічних станів.

Треба визнати, що в кожному конкретному випадку пухлина нирки може мати такий нетиповий перебіг, що хибні діагнози ма­ють свою базу. Основна кількість помилок здійснюється на перших (достаціонарних) етапах проходження хворого. Нехтуючи асимп- томний початковий перебіг захворювання, за якого потенційний пацієнт просто не має причин звертатися до лікаря, більшість хво­рих при перших проявах хвороби звертаються до дільничного чи сімейного лікаря, невропатолога, хірурга тощо. Наявність у них „онкологічної настороженості” багато в чому визначає напрям і ре­зультативність діагностичного процесу.

Лікар, до якого може звернутися хворий на рак нирки, неза­лежно від свого вузького фаху, повинен орієнтуватись у загальній онкоурологічній симптоматиці. Слід розрізняти:

1) урологічні симптоми;

2) симптоми, що не є урологічними;

3) паранеопластичну симптоматику.

До перших відносять класичну тріаду симптомів, характерну для раку нирки: біль, гематурія і пухлина, що пальпується. У повно­му комплекті ця тріада трапляється рідше (близько 10% пацієнтів). Частіше названі симптоми з'являються окремо (біль у попереку в половини хворих, гематурія також у половини хворих, пухлина, що палькується, — у кожного п'ятого, може розвиватися варикоце­ле та інші симптоми, характерні для урологічних пацієнтів.

Низку симптомів, які можна спостерігати у хворих на рак нирки, не можна віднести до характерних для цих пухлин, хоч спостері­гаються вони не рідко, це — підвищення температури тіла, астенія, анорексія, значне схуднення, артеріальна гіпертензія, набряк ниж­ніх кінцівок. Деякі симптоми викликаються віддаленими метаста­зами, особливо тими, що локалізовані в кістках, легенях, печінці. Інші симптоми можна віднести до так званих паранеопластичних явищ, які часто супроводжують рак нирки, але патогенетично з ним не пов'язані. Це — еритремія, або анемія, прискорена ШОЕ, гепатомегалія, амілоїдоз та інші.

Названі симптоми визначають правильний напрям збору анам­незу і застосування методів об'єктивного дослідження. Серед обов'язкових променевих методів дослідження особливе місце займає УЗД, за якої можна діагностувати до 40% асимптомних пухлин. Цей метод зараз широко застосовується, починаючи з рів­ня районної поліклініки. При аналізі даних ультрасонографії слід пам'ятати, що пухлинна ехогенність незначно відрізняється від па­ренхіми. Часом вона в порівнянні з паренхімою є гіперехогенною. За великих розмірів пухлини вона буває гетерогенною, має як і гі- поехогенні, так і вогнища некрозу і кальцинати. УЗД (при допле- рографії) дозволяє виявити розповсюдження пухлини за ходом ниркової вени і нижньої порожнистої вени.

Цінні діагностичні дані дає комп'ютерна томографія, оскільки є можливість точно оцінити місцеве розповсюдження і появу відда­лених метастазів. МРТ (магнітно-резонансна томографія) дозволяє уточнити місцеве і регіонарне розповсюдження пухлини. У проце­сі підготовки до операції необхідно використати можливості екс­креторної урографії, ниркової артеріографії, кавографії. Широке використання сучасної діагностичної техніки дозволяє докладніше встановити топографію і розповсюдженість процесу, встановити діагноз згідно з вимогами класифікації TNM. Морфологічна ве­рифікація процесу, як і при інших онкологічних захворюваннях, є завершенням діагностики і базою для вибору адекватного методу лікування.

Спостереження 58. Пацієнт А. вступив із пухлиною сечового міхура (за даними УЗД), гематурією. Два роки тому переніс право­бічну нефруретеректомію (сечовід видалено до рівня перехресту з клубовими судинами). Гістологічне заключення: уротеліальна кар­цинома миски правої нирки. При дообстеженні (КТ, ТУР-біопсія се­чового міхура) виявлено рак кукси правого сечоводу з поширенням на сечовий міхур. Операція: видалення кукси правого сечоводу, з резекцією сечового міхура. Хворий спостерігається.

Висновок. Уротеліальна пухлина нирки потребує оперативного втручання в об'ємі нефруретеректомії з резекцією сечового міхура — з вічком сечоводу.

У процесі диференціальної діагностики слід ураховувати кіс­тозні зміни в нирці (доброякісні серозні кісти, полікістоз нирок, абсцес нирки, гематоми) а також деякі пухлини і пухлиноподібні утвори (псевдопухлини — „горбата нирка”, гіпертрофія губи сину­са нирки, нирковий дисембріогенез), ангіоміоліпоми, онкоцитоми (Г. Б. Щепотін, Г. В. Бондарь, В. Л. Ганул. Алгоритмы современной онкологии. — К.: Книга плюс, 2006).

Для того, щоб уникнути помилок у діагностиці пухлин нирок, лікар поліклінічної практики не повинен забувати двох відомих і старих правил.

1. Якщо не всі симптоми захворювання, що виявляють у паці­єнта, підходять для гіпотетичного діагнозу, необхідно продовжити обстеження хворого, незважаючи на досягнутий позитивний ефект від застосування загального лікування.

2. Якщо у процесі лікування не всі симптоми зникають, то до­цільно через три-чотири тижні повторно обстежити пацієнта в роз­ширеному обсязі або звернутися за допомогою до більш кваліфі­кованих колег чи скерувати хворого до спеціалізованого медично­го закладу (онкологічної лікарні).

Ще більші труднощі в діагностиці трапляються при виявленні метастазів. Говорити про помилки при виявленні віддалених мета­стазів важко. Прикладом може служити типова ситуація: проведе­не перед операцією рентгенологічне обстеження не виявило відда­лених метастазів. Через два місяці після операції при контрольно­му обстеженні такі метастази виявляють.

Як оцінити таку ситуацію? Чи метастази не були діагностовані перед операцією внаслідок низької роздільної здатності застосованої апаратури, чи з'явилися в післяопераційному періоді?

За даними Нью-Йоркської університетської клініки, у 30—50% хворих із локалізованими пухлинами з'являються метастази. (Golimbu et al., 1986). Мабуть, якщо метастази з'являються не піз­ніше ніж через 2-3 місяці після операції, вони існували вже на мо­мент втручання. Треба також мати на увазі, що віддалені метастази, менше ніж 1—2 см у діаметрі, не доступні своєчасному виявленню. Помилки у виявленні метастазів трапляються і при застосуванні ангі­ографії і КТ. Про стан регіонарних лімфовузлів можна судити тільки за їх величиною (розмірами) і це не завжди, бо за щільністю вони бувають важкі до розпізнавання від навколишніх тканин. Наявність пухлинних тромбів добре визначається не тільки при флебографії, а й при застосуванні ЯМР. Причому і тут можливі хибні трактування щодо його величини, рухомості, відношення до судинної стінки. Усе це важливо для планування майбутніх операцій.

Основним способом лікування злоякісних пухлин нирки зали­шається хірургічний метод. Проводяться розширені радикальні нефректомії, органозберігальні операції (енуклеація пухлини, ре­

зекція нирки), нефректомія з каватомією і видаленням пухлинно­го тромбу, хірургічні операції з видаленням метастазів. Пухлини нирки є радіорезистентні, тому променева терапія застосовується рідко і переважно з паліативною метою (при метастазах у кості і головний мозок).

Хіміотерапія є малоефективною при таких локалізаціях пухли­ни. Є спроби застосування гемцитабіну з препаратами платини.

Застосування рекомбінантних а-інтерферонів і інтерлейкіну-2 за­лишаються на стадії клінічного вивчення. Це ж стосується і гормоно­терапії. Тому говорити про лікарські помилки в медикаментозній чи променевій терапії раку нирки передчасно і не виправдано.

Що стосується помилок у хірургічному лікуванні пухлин, то вони, мабуть, стосуються розширення показів до нефректомії у хворих із віддаленими метастазами, можливості лікування яких урахову­ються недостатньо.

Спостереження 59. Пацієнт П., 48 р. Вступив зі скаргами на болі у правій половині живота, схуднення, набряк правої нижньої кінцівки. При обстеженні виявлено пухлину правої нирки 12 см; конгломерат збільшених лімфатичних вузлів, розташованих ретро- паракавальних, з поширенням на аортокавальний простір; анемія; втрата ваги на 12 кг за шість місяців. 03.06.2011. — операція — ра­дикальна правобічна нефректомія. Під час операції виявлено не- діагностований до операції пухлинний тромб НПВ (через стиснен­ня вени пухлиною) з переконливою верхньою межею на рівні діа­фрагми. При венектомії виявилось, що тромб крихкий, фіксований до стінки НПВ, на тривалому протязі. Видалення тромбу фрагмен­тацією. Під час операції наступила тромбоемболія легеневої артерії. Операція закінчилась при гіпотонії. Смерть наступила через півго­дини після операції.

Висновок. Не можна таку операцію проводити за неможливості контролю „верхнього краю” тромбу НПВ. Якби діагноз був вистав­лений правдиво до операції — операцію слід було би проводити при апаратному забезпеченні штучного кровообігу. Під час операції тромб слід було залишити на місці.

При поодиноких метастазах у легені й операбельному раку нирки комбінована операція можлива, при множинних метастазах у легені така операція позбавлена сенсу. Можливі помилки, коли ставляться покази для операції в явно ослаблених хворих із важки­ми супутніми захворюваннями. Вирішувати доцільність операції і допустимість ризику необхідно в кожному випадку індивідуально.

Наведені дані свідчать, що лікарські помилки при діагностиці і лікуванні раку нирки можливі і трапляються на всіх етапах про­ходження пацієнта. Для зменшення їх необхідно всім учасникам процесу працювати над підвищенням своєї фахової кваліфікації, виконання організаційних постанов щодо пріоритету лікування он­кологічних хворих у спеціалізованих онкологічних стаціонарах.

Спостереження 60. Пацієнт С., 68 р., вступив планово з пух­линою верхнього полюса лівої нирки D-2,0 см у задовільному загальному стані. В анамнезі: 7 місяців тому операція — радіочас­тотна абляція пухлини верхнього полюса лівої нирки. КТ підтвер­дила наявність пухлини з активним кровопостачанням на місці попе редньої абляції. Проведено повторне втручання: резекцію верхнього полюсу нирки. Гістологічне заключення: світлоклітинна аденокарцинома.

Висновок. Альтернативні методи лікування нирковоклітинного раку (такі як радіочастотна абляція) можна пропонувати хворим, котрі не можуть перенести традиційну резекцію нирки.

Спостереження 61. Хвора, 35 років, переведена в урологічне відділення міської лікарні з районної лікарні з підозрою на пухлину нирки. При вступі хвора скарг не пред'являла. З анамнезу відомо, що місяць тому хвора відчула різкі болі в лівій половині попереку і була госпіталізована з приводу нирково-кам'яної хвороби в ургент­ному порядку. При огляді на УЗД виявлено у верхньому полюсі пра­вої нирки утвір округлої форми з неоднорідною структурою, діамет­ром 4 см. При КТ виявлено чіткий утвір 4х5 см жирової щільності з неоднорідними включеннями. Заключення КТ — ліпома нирки, ліпосаркома або ангіоміоліпома. Ангіографія в нирці підтвердила

дані УЗД і КТ. З технічних причин пункційної біопсії не проводили. Проведено операцію — резекцію нирки. При огляді макропрепа­рату — гематома, у порожнині якої щільна пухлина. Гістологічно: ангіо міоліпома.

Висновок. Незважаючи на застосування всіх сучасних методів дослідження, не вдається перед операцією встановити природу пухлини. Тільки морфологічне дослідження дозволяє встановити істинний діагноз.

9.2.

<< | >>
Источник: Білинський Б. Т.. Медичні помилки в онкології : монографія / Б. Т. Білинський; відп. ред. Я. В. Шпарик. — Львів : Афіша,2013. — 324 с.. 2013

Еще по теме Пухлини нирок:

 1. Хірургічне лікування хворих на туберкульоз легень
 2. ГЕМОБЛАСТОЗИ У ДІТЕЙ
 3. ГЕМОРАГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ
 4. ЗАХВОРЮВАННЯ ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНОІ СИСТЕМИ ТА НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ У ДІТЕЙ
 5. АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ Й АРТЕРІАЛЬНА ГІПОТЕНЗІЯ
 6. зміст
 7. Ультразвукова діагностика пухлини
 8. Помилки в медикаментознійтерапії раку[‡‡]
 9. Пухлини нирок
 10. 11.1. Рак шийки матки
 11. 5.3. Рентгенологічні дослідження
 12. 6.1. Хірургічне лікування
 13. 6.3.1. Хіміотерапія
 14. 6.3.2. Гормонотерапія
 15. Розділ 12. Пухлини шлунка
 16. 14.2. Пухлини підшлункової залози
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -