<<
>>

Пухлини щитоподібної залози: труднощі діагностики і суперечливість тактики — джерела можливих лікарських помилок[†††]

Рак щитоподібної залози належить до візуальних локалізацій раку, за якого своєчасна діагностика може в переважній більшості випадків (навіть 90%, за деякими авторами) забезпечити 10-річну виживання.

У той же час реальна занедбаність хворих, які вступають у стаціонари, є досить високою. У цьому велика провина сучасної організації охорони здоров'я і конкретних лікарів зокрема. Тому до­цільно проаналізувати помилки, які допускають медики на різних етапах проходження хворих від ФАПів до спеціалізованих клінік. Треба зважати на те, що у процесі звертання хворих і їхнього ме­дичного обстеження об'єктивно утворюються два потоки пацієнтів із патологією щитоподібної залози, які відрізняються між собою за фі­

зичним і емоційним станом, — хворі, що виявлені при профілактич­них оглядах, і хворі, що самостійно звернулися до ендокринолога або лікаря іншого фаху, запідозривши в себе пухлину шиї.

Щодо організації медичної служби — це різні об'єкти, де трап­ляються різні за своїм походженням і наслідками явища. Помил­ки в організації виявлення раку щитоподібної залози ведуть до діагностичних помилок. При зверненні хворих із симптомами, що можуть свідчити про наявність раку щитоподібної залози, до ліка­рів загальної мережі нерідко перший діагноз є помилковий — по­чинаючи від діагнозу „істерії” — glomus hystericus до доброякісних пухлиноподібних захворювань (зоб, тироїдити, доброякісні вузло­ві аденоми), не застосовуючи морфологічну верифікацію діагнозу. Тому в загальнолікарській мережі правильний діагноз „рак щито­подібної залози” встановлюється приблизно в 1/3 випадків, а біль­шість хворих спостерігаються, отримуючи неадекватне лікування.

Для запобігання таким помилкам необхідно у процесі активного виявлення раку щитоподібної залози звертати особливу увагу на скарги хворих, на наявність на шиї об'ємних утворів, на відчуття тиску на трахею і затруднення при диханні і ковтанні.

Треба звер­тати увагу на функцію щитоподібної залози, про що можна судити за загальними клінічними ознаками — зміна маси тіла, частота сер­цевих ударів, офтальмопатія („витрішкуватість”), вологість шкір­них покривів тощо. Це допомагає під час подальших спеціальних обстеженнях виявляти гіпотиріоз або гіпертиріоз. Пальпацію шиї треба проводити системно з урахуванням особливостей її анато­мічної будови. Лікар повинен орієнтуватись у структурі і топографії органів, які він досліджує, — щитоподібну залозу, регіонарні лім­фатичні вузли, судини, м'язи, анатомічні трикутники шиї і т. д. За найменших підозр на пухлину хворі повинні бути скеровані у спе­ціалізовані ендокринологічні, а ще краще — онкологічні установи, де є можливість фахового обстеження із застосуванням УЗД, про­меневої діагностики і морфологічної верифікації.

Спостереження 21. Хворий Т., 60 років, вступив у відділ голо­ви та шиї з діагнозом — рак кореня язика. Пухлина в корені язика

величиною 1 х 1см, щільна, з гладкою поверхнею. Лімфатичні вуз­ли не збільшені. Діагностична пункція виявила ракові клітини (без уточнення форми). Проведено операцію — резекцію кореня язика. Гістологічно — типовий папілярний рак, характерний для щитопо­дібної залози. УЗД J131-індикація не виявили щитоподібної залози на належному місці. Діагноз — рак ектопованої щитоподібної зало­зи T1N0M0.

Висновок. Пухлина розвинулася в щитоподібній залозі, що не здійснила свого шляху опускання з ділянки foramen coecum у ко­рені язика на шию в ембріональному періоді. Випадок малігнізації гамартоми.

Основними причинами діагностичних помилок, які допускають лікарі загальної практики, є недостатні знання про особливості ме­тодів діагностики захворювання щитоподібної залози. При цьому не враховується, що деякі неонкологічні захворювання мають на початковому етапі подібні з раком вузловаті форми.

Лікарі загальної практики, керовані невиправданим „діагнос­тичним оптимізмом”, схильні розглядати всі вузловаті утвори щодо невизначеного поняття „зоб”.

На жаль, з огляду на низку об'єктивних обставин, усе менше хворих виявляють під час профі­лактичних оглядів, хоч зважаючи на природне ендемічне вогнище зобу в нашому регіоні — повинно бути інакше. У цьому і полягає одна з основних помилок нашої медичної служби. Лікарі неонко- логічної мережі позбавлені почуття „онкологічної настороженос­ті”, вони недостатньо обстежують стан вузлів на шиї і психологічно радше настроєні на „доброякісний зоб”, ніж на онкологічне захво­рювання. Цим пояснюється часто неуважне і поверхневе обстежен­ня хворих із відповідними скаргами.

Нерідко хворих у поліклініці обстежують, не запропонувавши роздягнутися „до пояса”, а тільки із розстібнутим комірцем, що виключає детальне обстеження усіх груп лімфатичних вузлів шиї. Пізно проводяться УЗД, цитологічне дослідження пунктату, хворих скеровують у загальнохірургічні або в ендокринологічні, а не он­кологічні установи. Клінічне дообстеження пацієнтів із підозрою на

пухлину щитоподібної залози доцільно проводити в онкологічно­му диспансері, особливо в його спеціалізованому відділенні пух­лин голови та шиї. За даними інституту ім. П. А. Герцена, хворі, які не проходять обстеження у спеціалізованих стаціонарах, вступають для лікування раку щитоподібної залози із запізненням більше ніж на рік через тривале „спостереження” у загальнолікарняній мере­жі, а нерідко і в ендокринологів.

Спостереження 22. Хвора Ш., 32 роки, оперована в обласній лікарні з приводу раку щитоподібної залози з метастазами в лімфа­тичні вузли середостіння. Проведено правобічну гемітиреоїдекто- мію і видалення доступних вузлів середостіння. Гістологічне дослі­дження показало папілярний рак (у вузлі із щитоподібної залози) і Негоджкінську лімфому — у лімфатичних вузлах середостіння. Ліву частку щитоподібної залози не видаляли. Клінічно вона була не зміненою. В інституті гематології отримала хіміотерапію з приводу Негоджкінської лімфоми. Під спостереженням понад п'ять років — даних за рецидив і метастази немає.

Висновок. В обласній лікарні не виконано рекомендованої „операції завершення” лівобічної тироїдектомії.

Спостереження характерне міксом — одночасним співіснуванням папілярного раку і Негоджкінської лімфоми, що становить діагностичну і тактичну складність випадку.

Не менше важливим є налагодження моніторингу після опе­рації раку щитоподібної залози, що не завжди можливе в неон- кологічних установах. Тому перевага операцій раку щитоподібної залози в онкологічній інституції отримує ще один аргумент — кож­ному лікареві, якому трапляється пацієнт зі скаргами на „пухлину” шиї, слід пам'ятати алгоритм: 1) детальний анамнез, що включає і сімейну історію; 2) кваліфікована пальпація шиї, а також усіх ін­ших доступних пальпації лімфатичних вузлів; 3) УЗД шиї, з особ­ливим акцентом на стан щитоподібної залози; 4) пункційна біо­псія підозрілих лімфовузлів на шиї; 5) рентгенівське обстеження органів грудної клітки, особливо середостіння. Відхилення від

цього порядку може призвести до серйозних лікарських діагнос­тичних помилок.

Важливо застосовувати УЗД і для виявлення „окультного” раку щитоподібної залози. При цьому можна не тільки виявити правди­ве розташування непальпабельної пухлини щитоподібної залози, але й провести прицільну пункцію під контролем ультразвуку з ме­тою отримати морфологічне підтвердження пухлини.

Спостереження 23. Хвора П., 34 роки, протягом 10 років спостерігала вузлові утворення на шиї. Останні роки працювала вчителькою-вихователькою в дитячому садку і регулярно проходила медичні профілактичні огляди. Лікарі не звертали увагу на утворення шиї. Рік тому вузли почали швидко збільшуватися і появилося затруд- нення при диханні внаслідок здавлення трахеї. Хвора звернулася в обласну лікарню, де констатовано пухлинне ураження щитоподібної залози, її скерували в онкологічний центр. Виявили щільну нерухому пухлину, що займала ліву частку і перешийок залози. Конгломерати щільних лімфатичних вузлів (метастазів) розміщувалися по обидва боки в паратрахеальних просторах. Проведено пункційну біопсію, виявлено солідно-фолікулярний рак. Проведено паліативну опера­цію — тироїдектомія, трахеотомія, двобічна атипова шийна лімфа- денектомія (забрано максимально можливий обсяг пухлинної тка­нини).

Препарат являє собою тканину кам'янистої консистенції, що займала більшу частину видаленої щитоподібної залози і була спая­на з конгломератами видалених метастазів у лімфатичні вузли. Гісто­логічне дослідження виявило папілярний рак (фолікулярно форма) у лімфатичних вузлах метастази аналогічної будови. Діагноз — рак щитоподібної залози T4N2M0 Хворій призначено 13Ч-терапію.

Висновок. Хвора, що перебувала у групі обов'язкових профі­лактичних оглядів (декретований контингент), допустила занедба­ність раку щитоподібної залози, який легко було діагностувати на кілька років раніше. Маємо справу з явною неспроможністю про­філактичних оглядів.

Серед лікарів є тенденція перебільшувати значення йод-ізотоп- ної діагностики. Треба пам'ятати, що сцинтографія 131J — малоефек­

тивний метод для диференціації добро- і злоякісних пухлин, більше доцільно сцинтографію застосовувати для визначення залишкової тканини щитоподібної залози після операції. Метод '^'и-індикації, придатний і не замінний для визначення здатності нагромаджува­ти йод метастазами раку (після видалення щитоподібної залози), а також виявлення атипово розташованої щитоподібної залози. За даними літератури, при явних раках щитоподібної залози „хо­лодні” або „мішані вузли” при '3'J індикації були виявлені тільки у 4',7% випадків (В. Ч. Чиссов, А. Х. Трахтенберг).

У загальнохірургічних стаціонарах, як правило, не проводять субопераційну морфологічну діагностику видаленої щитоподібної залози і тому загальноприйнята „операція завершення”, яка в разі виявлення раку під час проведення гемітироїдектомії, відкладають на значний час. У загальнохірургічних стаціонарах не завжди ре­тельно досліджується стан скелета, а зміни в кістках у хворих на рак щитоподібної залози часто трактуються не як метастази, а супутні доброякісні процеси.

Спостереження 24. Хлопчик З., 10 років. Пухлину на шиї помі­тила мати, миючи голову дитини і звернулася до педіатрів, які по­ставили діагноз „лімфаденіт”, і проводили неадекватне й неефек­тивне лікування.

При подальшому обстеженні дитини було вияв­лено дисемінацію в легенях, і діагноз був замінений на міліарний туберкульоз легень з ураженням лімфатичних вузлів шиї. Діагноз був „підтверджений” цитологічним дослідженням пунктату вузла на шиї („більше даних за туберкульозний характер лімфаденіту”). Хворий отримував специфічне протитуберкульозне лікування без ефекту. Для подальшого обстеження його перевели у спеціалізова­ну дитячу лікарню онкологічного профілю, де була виявлена щіль­на пухлина перешийку щитоподібної залози і множинні дрібні лім­фатичні вузли по ходу правого кивального м'яза. Цитологічне до­слідження виявило фолікулярний рак щитоподібної залози. Такий же морфологічний діагноз був поставлений при перегляді першо­го пунктату. Хворому було проведено тироїдектомію і правобічну операцію Крайля. Гістологічне дослідження — фолікулярний рак щитоподібної залози з метастазами в регіонарні лімфатичні вузли.

Заключний діагноз: рак щитоподібної залози T4N2M1. Метастази в легені. Проведено радіоізотопне лікування 131J.

Висновок. Допущено низку грубих лікарських помилок, які були наслідком недостатніх знань лікарями особливостей перебігу раку щитоподібної залози, особливо його здатності метастазувати в ле­гені і кістки. Обстеження хворого було неповним, морфологічний висновок — недостатньо кваліфікованим.

Пухлини щитоподібної залози часто співіснують з іншими пух­линами ендокринної системи (МЕН-1, МЕН-2), тому при виявленні пухлини щитоподібної залози необхідно дослідити грудні залози, яєчники, наднирники, в яких також можуть розвиватися гормоно- залежні пухлини. Як видно, помилки в діагностиці раку щитопо­дібної залози закономірно ведуть до хибного лікування. Згідно з вказівками нормативних органів будь-який вузол у щитоподібній залозі повинен розглядатися як підозрілий на рак, скеровуватися для діагностики і лікування в онкологічний стаціонар, де в якнай­коротший термін буде проведена морфологічна верифікація про­цесу і назначене адекватне лікування.

Насправді картина виглядає суттєво відмінною. Лікарі загаль- нолікарняної мережі розглядають такі вузлуваті утвори як неонко- логічні, спостерігають за ними місяцями і навіть роками, застосо­вуючи неадекватне консервативне лікування (препаратами йоду, дийодтирозином, мерказоліном чи гормонами щитоподібної за­лози, очевидно, без належного ефекту). У низці випадків хворі з пухлинами щитоподібної залози без морфологічної верифікації потрапляють у руки активних загальних хірургів, які проводять операції як при доброякісних вузлових утворах. Проведення гісто­логічної верифікації нерідко затягується, особливо, коли операція була проведена в лікарні загального профілю. Загальні хірурги не сприймають сучасних вимог онкологів щодо хірургічного лікуван­ня раку щитоподібної залози, і нам відомі випадки, коли навіть за відомого діагнозу „рак щитовидної залози” проводили туморекто- мію, резекції частки залози або гемітироїдектомії. При цьому ігно­

рувалася вимога проведення „операцій завершення” при ідентифі­кації раку щитоподібної залози під час нерадикальної операції.

Діагностична тактика при вузлових утвореннях щитоподібної залози передбачає обов'язкову констатацію достовірного діагнозу перед початком лікування, який повинен включати повні дані про обсяг і розповсюдження процесу, його гістологічну (цитологічну) ха­рактеристику. Діагноз має бути сформульований за системою TNM, дані морфології мають базуватися на дослідженні матеріалу, взято­го з кількох місць хворого органа і гіпотетичних метастазів. Потрібне рентгенологічне дослідження легенів і середостіння як органів, що найчастіше уражуються метастазами раку щитоподібної залози.

Джерелом лікарських діагностичних і тактичних помилок може бути і т. зв. „скритий рак” щитоподібної залози, який проявля­ється тільки метастазами. Доцільне і детальне вивчення скелета, ураховуючи здатність раку щитоподібної залози часто метаста- зувати саме в кості.

Діагностика і вибір тактики лікування пухлин щитоподібної за­лози натрапляє на низку об'єктивних і суб'єктивних труднощів. Основна з них — складна гістологічна будова пухлини, що впливає суттєво на прогноз захворювання. Нехтування цією особливістю може призвести до значних лікарських помилок щодо тактики при раку щитоподібної залози.

Другою особливістю є деяка специфічність класифікації (TNM), що серед інших звичних для лікарів показників включає і чинник віку (45 років), що також суттєво впливає на тактику лікування і прогноз.

Отже, при пухлинах щитоподібної залози появляються додат­кові можливості лікарських помилок, про що потрібно пам'ятати. Після Чорнобильської катастрофи різко збільшилася захворюва­ність на рак щитоподібної залози.

Рак щитоподібної залози належить до дисгормональних пух­лин, виявлено його зв'язок із функціональним станом інших гор­мональних органів (зокрема гіпофізу).

Однією з важливих ланок патогенезу є гальмування функцій щи­топодібної залози, що впливає на гіпоталамус і стимулює виділення

тиреотропного гормона, впливає на щитоподібну залозу. Зниження функції щитоподібної залози може бути зумовлено дефіцитом йоду, уживанням тиреоїдних препаратів або впливом іонізуючого випро­мінювання. Ці фактори слід ураховувати при проведенні популяцій­них або індивідуальних профілактичних і діагностично-лікувальних заходів. Нехтування ними призводить до лікарських помилок.

Пухлини, що розвиваються із А-клітин, В-клітин і С-клітин або з метапластичного епітелію, суттєво відрізняються в морфологічно­му, клінічному і прогностичному плані і тому вимагають відмінної тактики, що може бути враховано лише у спеціалізованих відділах. Крім того, згідно з наявною класифікацією, пухлини в пацієнтів до 45 років, що мають папілярну або фолікулярну стуктуру, кваліфі­кують як пухлини І або ІІ стадії (у т. ч. із віддаленими метастазами

М1), тоді як усі пухлини з недиференційованим раком відносять до

IV стадії. Зрозуміло, що лікувальна тактика стосовно таких хворих повинна суттєво відрізнятися, а нехтування цією обставиною веде до лікарських тактичних помилок. Ураховуючи складність класифі­кації пухлин щитоподібної залози, вважаємо за доцільне навести її в цій публікації.

Групування за стадіями пухлин щитоподібної залози

Папілярний чи фолікулярний рак

До 45 років
Стадія І Будь-яке Т Будь-яке N Мо
Стадія ІІ Будь-яке Т Будь-яке N Мі
45 років і старше
Стадія І Ті N0 Мо
Стадія ІІ Т2 N0 Мо
Стадія ІІІ Тз N0 Мо
Ті, Т„ Тз І\І,а Мо
Стадія ІУа Т4а N0, И.а, І\І,в Мо
Ті, Т„ Тз І\І,в Мо
Стадія ІУв Т Будь-яке N Мо
Стадія ІУс Будь-яке Т Будь-яке N М

Медулярний рак

Стадія І Ті N0 М0
Стадія ІІ Т2 N0 М0
Стадія ІІІ Тз N0 М0
Ті, Т„ Тз М0
Стадія Т4а N0, Na N1b М0
Ті, Т„ Тз N1b М0
Стадія Т4В Будь-яке N М0
Стадія Будь-яке Т Будь-яке N М

Недиференційований рак (усі випадки відносять до Мсгадії)

Стадія V Т4а Будь-яке N Мо
Стадія V Т4в Будь-яке N Мо
Стадія V Будь-яке Т Будь-яке N Мі

До поширених лікарських помилок при діагностиці і лікуванні раку щитоподібної залози відносять ось які.

'. Нехтування наявністю факторів ризику, особливо в жінок із за­хворюваннями геніталій і грудних залоз, спадковою схильністю до проліферативних процесів у щитоподібній залозі. В усіх цих випад­ках при клінічному обстеженні пацієнтів лікар повинен звернути ува­гу на стан щитоподібної залози. Наявність аденоми чи аденоматозу щитоподібної залози, еутиреоїдного зобу в ендемічних районах ви­магає поглибленого вивчення стану щитоподібної залози. Особливу увагу треба приділити пацієнтам, що з різних причин були піддані опроміненню (зокрема категорія т. зв. „чорнобильців”). Для додат­кового обстеження слід застосовувати сканування '3'J, визначення гормонів сироватки крові Т3, Т4, вмісту кальцитоніну.

2. Визначаюча роль залишається за морфологічним досліджен­ням — доопераційним цитологічним чи субопераційним гістологіч­ним. При цьому мусить слід визначити характер пухлини — добро- чи злоякісні і гістологічна форма пухлини. Без цих даних подальше лікування вузлової патології щитоподібної залози слід вважати по­милковим. Залежно від гістологічної форми і стадії (віку) хворого

обираємо згідно з чинними стандартами обсяг операції (тироїдек- томія в усіх випадках злоякісної пухлини) і вид лімфаденектомії, а також необхідність радіотерапії, хіміотерапії.

3. Особливу тактику застосовують при лімфомах щитоподібної залози, що перебувають у компетенції гематологів. Невиправда­не відхилення від наведеного алгоритму повинно кваліфіковува- тися як лікарська помилка. До організаційних помилок, особливо в регіонах ендемічних щодо захворювань щитоподібної залози, слід віднести відмову або неадекватне проведення профілактич­них оглядів на предмет виявлення вузловатих змін у щитоподіб­ній залозі.

4. До лікарських помилок відносять початок лікування (осо­бливо хірургічного) без морфологічної верифікації пухлин. По­милковим є бажання оперувати хворих із вузловатою патологією на шиї в загальнохірургічних стаціонарах, що не мають достатньо досвіду та умов для лікування раку щитоподібної залози. Пацієнти з патологією щитоподібної залози нерідко самі виявляють збіль­шену залозу — „зоб”. Тривале спостереження за цією патологією дільничними чи сімейними лікарями є помилковим. Хворих із вузловими утворами на шиї повинні лікувати в онкологічних ста­ціонарах. Усі вузлові форми захворювання щитоподібної залози підлягають операції зі субопераційною морфологічною діагности­кою. При підтвердженні діагнозу „рак” показана тотальна тирої- дектомія. Зменшення об'єму оперативного втручання є помилкою. Після операції обов'язковою є '^'и-індикація, що допомогає по­дальшому плануванню лікування пацієнта. Об'єм лімфаденектомії визначається індивідуально на основі біопсії лімфатичних вузлів. В останній час прийнятим є розширення об'єму втручань на щито­подібній залозі. В усіх випадках, коли лімфовузли (або віддалені метастази) нагромаджують '3'J, показана радіойодтерапія. Відмо­ва від такої тактики є помилковою і несприятливою для пацієнта. Усі хворі після тотальної тироїдектомії підлягають терапії тирок­сином, що контролюється рівнем ТТГ. Хворий після лікування раку щитоподібної залози повинен перебувати під спільним спостере­женням онколога і ендокринолога.

Прогноз таких хворих залежить від гістологічної будови пухли­ни, стадії процесу, віку і стадії хворого, а також від кваліфікованого виконання стандартів лікування пухлин щитоподібної залози. Необ­хідно враховувати протипокази до операції, які включають глибо­кий старечий вік хворих, різко ослаблений загальний стан, технічні умови проведення планованої операції — проростання пухлини в гортань, трахею, стравохід і наявність нерухомих регіонарних мета­стазів чи наявність множинних метастазів у віддалені органи.

Зрозуміло, ставити питання про можливість операції за наявних протипоказів є лікарською помилкою. У разі неможливості засто­сування оперативного лікування, яке при більшості випадків раку є методом вибору, доцільно застосовувати променеву терапію, само­стійно або комбінувати з гормонотерапією і хіміотерапією. Можна сформувати покази дистанційної променевої терапії — це місцево неоперабельний рак щитоподібної залози, що не нагромаджує 131J, наявність метастазів у кістки, метастази в центральну нервову систе­му, печінку, а також випадки анапластичного та медулярного раку.

При ракові щитоподібної залози особливого значення набуває грамотне застосування радіонуклідної терапії 131J, що зумовлено біологічними властивостями тканини щитоподібної залози, яка здатна програмувати ізотопи йоду і шляхом внутрішньотканин- ного опромінення викликати смерть пухлинних клітин. Лікування раку щитоподібної залози поза установою, де існують можливості застосування радіонуклідної терапії, є організаційною лікарською помилкою, що зменшує шанси хворого на сприятливий перебіг хвороби. Показами для радіонуклідної терапії служать випадки диференційованого раку щитоподібної залози після операції, або метастазів у лімфатичні вузли чи органи, які нагромаджують 131J. Застосовують радіонуклідну терапію також у післяопераційному періоді за сумнівності в радикалізмі виконаної операції, а також при рецидивах раку і неоперабельних станах.

Спостереження 25. Яскравим прикладом хворого, якому ради­кальне хірургічне лікування проведено у два етапи з успішною 131J- терапією, може бути випадок захворювання пацієнта К., 40 років,

лікаря за фахом. Діагноз — рак щитоподібної залози T2N1M0, який не лікував. Через два роки вузол значно збільшився в розмірах, що стало підставою для звернення за лікарською допомогою. З діагно­зом „вузловий зоб” у загальнохірургічному відділі обласної лікарні виконано субтотальну резекцію щитоподібної залози. Під час опе­рації виявлено підозрілий збільшений лімфатичний вузол, який теж видалено. У післяопераційному періоді виник виражений парез правої голосової зв'язки. При гістологічному дослідженні виявлено папілярний рак у склерозуючому варіанті, фокальний тироїдит. В одному лімфатичному вузлі метастаз папілярного раку щитоподіб­ної залози. Через місяць в онкологічному центрі виконано повторну операцію остаточну тироїдектомію з двобічною лімфаденектомією. Гістологічне дослідження виявило залишок щитоподібної залози

макрофолікулярної будови. У семи лімфатичних вузлах констату­вали гіперплазію. Пацієнт отримав післяопераційну 13Ч-терапію (1520 МБк) і через рік повторно 1731 МБк. Наступного року при черговому скануванні виявлено нагромадження РФП у лівій над­ключичній ділянці. Знову назначено 13Ч-терапію в дозі 2 000 МБк, після чого констатовано нагромадження РФП в обох надключичних ділянках. У четверте проведено 13Ч-терапію в дозі 3760 МБк. Про­ведені через три і п'ять років контрольні сцинтіграфії всього тіла 131J нагромадження РФП не виявили. Паралельно із 13Ч-терапію паці­єнт отримував супресивну гормонотерапію препаратом L-тироксин у дозі 200 мкг/добу.

Підсумовуючи сказане, констатуємо, що рак щитоподібної за­лози є доволі складним об'єктом для діагностики і визначення лі­кувальної тактики. При цьому слід зауважити, що рак щитоподіб­ної залози є візуальною локалізацією, і зміни в щитоподібній залозі видно „ad oculus” і вони легко доступні пальпації. У той же час про­філактичні огляди все менше стають ефективними, що знаходить своє пояснення у специфічних матеріальних і психо-емоціональних умовах життя сучасного суспільства. Лікарі загальної практики і на­віть ендокринологи часом перебувають у полоні „клінічного опти­мізму” і розглядають патологію шиї, з якою звертаються пацієнти, як ознаки доброякісних процесів, з якими вони частіше звикли мати

справу. Тому доволі пізно застосовують УЗД і, особливо, пункційну біопсію утвору. До нерідких помилок відносять і хибні трактування ознак дисемінацій пухлини щитоподібної залози, особливо мета­стазів у легені і скелет.

Що стосується методів лікування, то різний підхід до об'єму опе­рації субопераційного гістологічного дослідження і комплексного лікування може зменшувати шанси хворого на сприятливий дов­готривалий прогноз.

Спостереження 26. Хвора Ш., 20 років, учениця технікуму. Діа­гноз: рак щитоподібної залози T2N1bM0- Вступила з підозрою на рак щитоподібної залози. Анамнез короткий. Основний прояв захворю­вання — поява збільшених лімфатичних вузлів обабіч на шиї. Цитоло­гічно — підозріння на рак щитоподібної залози. Проведено хірургічну біопсію. Гістологічний діагноз — метастаз папілярного раку щитопо­дібної залози. На підставі цього висновку зроблено екстрафасціаль- ну тироїдектомію з двобічною лімфаденектомією збільшених лімфа­тичних вузлів. Гістологічний діагноз — папілярний рак щитоподібної залози з метастазами в шийні лімфатичні вузли (2—справа, 2—зліва). Протягом трьох місяців після операції вузол у верхній третині шиї зліва збільшився, його видалили. Гістологічний висновок — мета­стаз папілярного раку. Проведено два цикли 13Ч-терапїї: 6540, 3924 МБк. При сцинтографії всього тіла ( 131J 81,7МБк ) нагромадження РФП не виявлено. ТТГ — 0,01 ммоль/л, ТГ — 1,6 нг/мл. Антитіл до ТГ не виявлено. Отримувала супресивну гормонотерапію L-тироксин у дозі 175 мкг/добу (під періодичним контролем рівня ТТГ). Через три роки після першої операції при УЗД у нижній третині шиї зліва виявле­но утвір із нечіткими контурами, пониженої ехогенності. Сцитографія всього тіла з 131J 90,7 МБк. Виявлено нагромадження РФП у ділянці нижньої третини шиї зліва. Проведено черговий цикл 133-терапїї — 5 820 МБк. Повторні обтеження через два, три і чотири роки даних за рецидив захворювання не виявили. Пацієнтка отримує супре- сивну гормонотерапію L-тироксин у дозі 175 мкг/добу (під періо- дич ним контролем рівня ТТГ).

Випадок цього спостереження характерний не тільки в сенсі пе­ребігу хвороби та її лікування. Він, на жаль, показує долю молодої

людини, яка „скалічена” хворобою та проведеним лікуванням, по­кинула світське життя й пішла в монастир.

4.

<< | >>
Источник: Білинський Б. Т.. Медичні помилки в онкології : монографія / Б. Т. Білинський; відп. ред. Я. В. Шпарик. — Львів : Афіша,2013. — 324 с.. 2013

Еще по теме Пухлини щитоподібної залози: труднощі діагностики і суперечливість тактики — джерела можливих лікарських помилок[†††]:

 1. Ендокринна система
 2. Тема VIII ЗАХВОРЮВАННЯ СІТКІВКИ ТА ЗОРОВОГО НЕРВА
 3. ЗМІНА ОРГАНА ЗОРУ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ.
 4. АСФІКСІЯ ПРИ НАРОДЖЕННІ
 5. ЗАХВОРЮВАННЯ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ
 6. ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ НА КЛІНІЧНІ СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОЯСНЕННЯ ДО НИХ
 7. ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ТА ПРОВІДНОСТІ У ДІТЕЙ
 8. АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ Й АРТЕРІАЛЬНА ГІПОТЕНЗІЯ
 9. МЕДИЧНИЙ НАГЛЯД ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
 10. зміст
 11. Лікарські помилки в онкології — стара і вічно актуальна проблема[*]
 12. Гносеологічні корені лікарських помилок[‡]
 13. Застосування радіонуклідної діагностики в онкології: можливості і помилки
 14. Помилки в лікуванні онкологічних хворих променевими методами[††]
 15. Помилки в гормонотерапії злоякісних пухлин
 16. Помилки в діагностиці і лікуванні пухлин голови і шиї[***]
 17. Пухлини щитоподібної залози: труднощі діагностики і суперечливість тактики — джерела можливих лікарських помилок[†††]
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -