<<
>>

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1.

2. Визначення поняття «недоношеність». Кла­сифікація дітей за масою тіла при народженні та співвідношенням фізичного розвитку та геста- ційного віку.

3. Причини, класифікація ЗВУР і принципи діагностики.

4. Оцінка морфологічної та нейрофункціо- нальної зрілості недоношених дітей (за шкалою Баллард).

5. Особливості терморегуляції недоношених дітей, методи профілактики гіпотермії та лікування.

6. Профілактика та лікування гіпоглікемії у недоношених дітей.

7. Механізми розвитку гіпербілірубінемії не­доношених, можливі наслідки. Тактика веден­ня.

8. Невідкладна допомога при апное у недоно­шених дітей. Показання до штучної вентиляції легень.

9. Ускладнення ШВЛ: бронхолегенева дис- плазія, ретинопатія недоношених.

10. Етапи виходжування недоношених дітей Порядок і критерії виписування зі стаціонару.

11. Профілактичні щеплення, скринінгові до­слідження, профілактика анемії, вітамінодефіциту.

12. Принципи вигодовування недоношених дітей. Вибір засобу годування залежно від геста- ційного віку та стану дитини. Рекомендовані об’­єми ентерального харчування.

13. Етіологічні, клінічні та лабораторні кри­терії діагнозу «Асфіксія при народженні».

14. Сучасні уявлення про патогенез асфіксії. Компенсаторні механізми організму плода у відповідь на асфіксію.

15. Критерії ступеня тяжкості асфіксії залежно від оцінки за шкалою Апгар, показників КЛС та ознак дисфункції органів і систем.

16. Визначення терміну «пологова травма» та фактори ризику її розвитку.

17. Пологові травми м’яких тканин. Адипо- некроз. Ушкодження груднино-ключично-соско- подібного м’яза. Диференційний діагноз полого­вої пухлини та кефалогематоми.

18. Пологова травма спинного мозку та пле­чового сплетення. Парези та паралічі Дюшена — Ерба, Дежерин-Клюмпке.

19. Диференційна діагностика внутрішньоче­репних крововиливів гіпоксичного та травма­тичного генезу у новонароджених.

20. Дихальні розлади (дихальний дистрес), дихальна недостатність, причини виникнення, принципи діагностики та лікування.

21. Поняття про сурфактантну систему легень. Фактори ризику розвитку РДС у новонародже­них. Патогенез розвитку гіалінових мембран. Методи антенатальної профілактики РДС.

22. Клініка та діагностика РДС. Оцінка сту­пеня тяжкості дихальних розладів за допомогою шкали Сільвермана — Андерсена і Довнеса.

23. Принципи лікування РДС у новонародже­них. Респіраторна підтримка. Сурфактантзаміс- на терапія.

24. Класифікація пневмоній у новонароджених залежно від шляху інфікування та етіології.

25. Фактори ризику розвитку пневмоній у новонароджених. Етіопатогенез.

26. Принципи діагностики та лікування пневмоній новонароджених. Особливості етіо- тропної терапії.

27. Ателектази у новонароджених дітей. Етіопа­тогенез, клініка, діагностика, принципи лікування.

28. Синдром аспірації меконія. Надання не­відкладної допомоги дитині з меконіальною ас­пірацією.

29. Еритроцитарні антигени системи крові людини. Етіологія та патогенез ГХН.

30. Класифікація гемолітичної хвороби ново­народжених. Клініко-лабораторні критерії анеміч­ної, жовтяничної та набрякової форм ГХН.

31. Критерії ступеня тяжкості гемолітичної хвороби новонароджених. Стадії перебігу біліру- бінової енцефалопатії.

32. Методи діагностики ГХН.

33. Показання до проведення операції замін­ного переливання крові. Техніка операції та її можливі ускладнення.

34. Методи консервативної терапії ГХН. Ме­ханізм дії фототерапії.

35. Профілактика ГХН.

36. Причини розвитку ГрХН. Клінічні особ­ливості ранньої, класичної та пізньої форм.

37. Принципи диференційної діагностики ГрХН, синдрому «заковтнутої крові» й інших ге­морагічних розладів у новонароджених.

38. Невідкладна допомога при шлунково- кишковій кровотечі. Лікування та профілактика ГрХН.

39. Визначення терміну TORCH-інфекції. Фак­тори ризику внутрішньоутробних інфекцій.

40. Характер ураження при внутрішньоут­робних інфекціях залежно від терміну та шляху інфікування плода.

41. Методи ранньої діагностики внутрішньо- утробних інфекції.

42. Клініка, діагностика та лікування вродже­ного токсоплазмозу.

43. Клініка, діагностика, лікування та профі­лактика вродженої краснухи.

44. Клініка, діагностика та лікування неона- тальної герпетичної інфекції.

45. Клініка, діагностика та лікування цито- мегаловірусної інфекції.

46. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Медичне ведення дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

47. Принципи лікування внутрішньоутроб- них інфекцій. Етіотропна й імунотерапія.

48. Омфаліт. Етіологія, патогенез, класифіка­ція, діагностика, профілактика та лікування.

49. Везикулопустульоз, пухирчатка новона­родженого, ексфоліативний дерматит Ріттера. Етіологія, клініка, профілактика та лікування.

50. Визначення терміну «неонатальний сеп­сис». Причини та фактори ризику.

51. Класифікація й етіопатогенез неонаталь­ного сепсису.

52. Клініко-лабораторні критерії неонатально­го сепсису.

53. Принципи лікування та профілактики неонатального сепсису.

54. Визначення поняття «анемії». Класифіка­ція анемій у дітей.

55. Залізодефіцитні анемії у дітей. Причини виникнення, клініка, діагностика, диференційна діагностика.

56. Лікування та профілактика ЗДА.

57. Поняття «гемобластози у дітей».

58. Лейкози у дітей. Причини виникнення. Класифікація лейкозів у дітей.

59. Клінічні варіанти перебігу, діагностика, диференційна діагностика гострого лімфобласт- ного лейкозу у дітей.

60. Програми лікування гострих лейкозів у дітей. Цитостатики. Класифікація лікувальних засобів, що застосовуються як цитостатики. По­казання до їх застосування. Ускладнення цито- статичної терапії.

61. Клініка, діагностика й особливості ліку­вання ХМЛ.

62. Лімфогранулематоз у дітей. Етіопатогенез, класифікація, стадії захворювання (за А. Арбор).

63. Діагностика, диференційна діагностика лімфогранулематозу у дітей з іншими лімфадено- патіями, лімфаденітами, гемобластозами.

64.

Клініка, лікування, прогноз лімфограну­лематозу у дітей. Невідкладна допомога при син­дромі стискання верхньої порожнистої вени.

65. Поняття про геморагічні діатези. Класифі­кація.

66. Гемофілія А і В. Етіологія, патогенез, діа­гностика. Прогноз у дітей.

67. Замісна терапія при наданні невідкладної допомоги хворим на гемофілію. Антигемофільні пре­парати (концентрати факторів згортання крові, свіжозаморожена плазма) та їх застосування.

68. Геморагічний васкуліт у дітей. Етіопато­генез, клінічні форми, діагностика, диференційна діагностика, лікування, прогноз.

69. Тромбоцитопенічна пурпура у дітей. Етіо­патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, прогноз. Невідкладна допомога при кровотечах.

70. Тромбоцитопатія у дітей. Етіопатогенез, клінічні форми, діагностика, диференційна діа­гностика, лікування, прогноз.

71. Цукровий діабет у дітей. Етіологія, пато­генез, клініка, діагностика, принципи лікування, критерії компенсації ЦД у дітей.

72. Особливості перебігу ЦД у ранньому та підлітковому віці.

73. Режим інсулінотерапії ЦД у дітей. Препа­рати інсуліну.

74. Особливості дієти при компенсованому та некомпенсованому ЦД у дітей. Поняття про хлібні одиниці.

75. Гіперглікемічна кетоацидотична кома у дітей. Причини, клініка, діагностика, невідклад­на допомога.

76. Гіпоглікемічна кома у дітей. Причини, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

77. Диференційна діагностика гіперглікемічної та гіпоглікемічної коми у дітей.

78. Хронічні або пізні ускладнення ЦД. Прин­ципи діагностики та профілактики.

79. Порушення зросту у дітей. Гіпофізарний нанізм. Причини, клініка, диференційний діа­гноз. Лікування та прогноз.

80. Диференційний діагноз різних форм за­тримки зросту.

81. Гігантизм і диференційний діагноз різних форм високорослості.

82. Діагностика ожиріння та ризику ожирін­ня, причини різних форм ожиріння. Гіпота- ламічне ожиріння у дітей. Клініка, діагности­ка.

83. Диференційний діагноз різних форм ожи­ріння та принципи лікування.

84. Дифузний токсичний зоб у дітей. Етіоло­гія, патогенез, клініка, діагностика, диференцій­на діагностика, лікування, прогноз.

85. Ендемічний зоб. Причини, клініка, діа­гностика, профілактика, лікування, прогноз.

86. Гіпотиреоз у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, рання діагностика, лікування, прогноз.

87. Вроджений гіпотиреоз. Клініка, діагности­ка, лікування та прогноз.

88. Автоімунний тиреоїдит у дітей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, прогноз.

89. Клініка та діагностика адреногенітально- го синдрому у дітей. Лікування. Невідкладна до­помога при сільвтрачаючій формі адреногені- тального синдрому.

90. Хронічна надниркова недостатність. Етіо­патогенез, клініка, діагностика, принципи ліку­вання.

<< | >>
Источник: М. Л. Аряєв, П 24 Н. В. Котова, Н. Ю. Горностаєва [та ін.]. Педіатрія : навч. посібник : у 2-х т. / М. Л. Аряєв, П 24 Н. В. Котова, Н. Ю. Горностаєва [та ін.] ; за ред. М. Л. Аряєва, Н. В. Котової. — Одеса : ОНМедУ,2014. — Т. 1 : Неонатологія, гематологія, ендокринологія. — 155 с. — (Серія «Бібліотека студента-медика»).. 2014

Еще по теме ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ:

  1. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  2. ЗМІСТ
  3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  4. ЗМІСТ
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -